Op de hoogte blijven?

Vul dan onderstaande velden in en ontvang nieuws van Bureau BALANS.

Reisvoorwaarden

1. Reisovereenkomst
a. De reisovereenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier op de website of door het ondertekenen en opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier toegestuurd door Bureau BALANS. De dag van ontvangst van het inschrijfformulier geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
b. Een deelnemer die een reisovereenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

2. Boeking
De boeking van de pelgrimstocht geschiedt door het ingevulde (en ondertekende) inschrijfformulier te sturen naar Bureau BALANS.
Binnen acht dagen ontvangt de deelnemer een bevestiging van de boeking. De deelnemer is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.

3. Betaling
a. Na boeking dient de deelnemer het totaal verschuldigde bedrag, zoals vermeld op de factuur, in één keer te betalen. Dit bedrag dient binnen een maand na ontvangst van de factuur overgeboekt te zijn op rekening van Bureau BALANS en uiterlijk twee maanden voor het begin van de reis.
b. Bij boeking van een reis zes weken of korter voor vertrek dient de reissom, direct na ontvangst van de factuur, te worden overgeboekt op de rekening van Bureau BALANS.
c. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot opzegging van de reisovereenkomst door Bureau BALANS.

4. Reissom
a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze op de website van Bureau BALANS zijn omschreven. Als reissom geldt het bedrag op de factuur.
b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Bureau BALANS bekend waren op het moment van het maken van de publicatie.
c. Bureau BALANS behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De deelnemer wordt hier zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk van op de hoogte gebracht. De deelnemer heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10%, kosteloos en binnen 8 dagen na hiervan schriftelijk/per e-mail in kennis te zijn gesteld, schriftelijk te annuleren.

5. Reisduur en programma
Wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de deelnemer geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Kosten ten gevolge van nalatigheid van de deelnemer (zoals niet op tijd op het vliegveld verschijnen of op een afgesproken plaats, of onverantwoord gedrag) zijn voor rekening van de deelnemer.

6. Bijzondere omstandigheden
a. Programma wijzigingen: Onvoorziene lokale omstandigheden en het bijzondere karakter van de reizen die Bureau BALANS aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat, voor of tijdens de reis, aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. Bureau BALANS c.q. de reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis dan toch zo veel mogelijk behouden blijft.
Indien de wijzigingen voor aanvang van de reis bekend zijn, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld. De deelnemer kan geen schadevergoeding eisen als gevolg van wijzigingen in het programma. De deelnemer moet in die gevallen altijd de aanwijzingen opvolgen van de gidsen of van lokale deskundigen.
b. Bij het aangaan van de overeenkomst is de deelnemer zich bewust van de bijzondere omstandigheden van deze reis, zoals de aanwezigheid van wilde dieren, waaronder beren, in het gebied waar wordt gewandeld.

7. Annulering
Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk/per mail te geschieden.
Bij annulering via de mail, moet de mail met leesbevestiging worden verstuurd. De datum van verzenden geldt als annuleringsdatum.
Indien de kosten van annulering niet op de annuleringsverzekering te verhalen zijn, komen deze voor rekening van de deelnemer.
Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd, plus de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie, zoals voor het vliegticket.
a. Tot 65 dagen voor vertrek: 10% van de reissom
b. Van 64 t/m 32 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
c. Van 31 voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom

Indien de reis vanuit Bureau BALANS wordt geannuleerd vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de totale reissom terugbetaald, exclusief gemaakte kosten voor een vliegticket.

8. Onvoldoende deelname
Indien twee weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat op de website, behoudt Bureau BALANS zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De deelnemer zal de reeds betaalde reissom terugbetaald krijgen, exclusief de kosten van het vliegticket.

9. Reisdocumenten, reisbescheiden en vaccinaties
a. De deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.
b. Bureau BALANS is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

10. Verzekeringen
De deelnemer is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. centrale, en een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om Bureau BALANS in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende deelnemer te verlenen.

11. Aansprakelijkheid
a. Bureau BALANS is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis, volgens de reisovereenkomst.
Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen. In het gebied, wat een nationaal park is, komen wilde dieren als vossen, wilde zwijnen, wolven en beren voor.
b. Bureau BALANS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
1. Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer.
2. Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Bureau BALANS en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Bureau BALANS kunnen worden toegerekend.
4. Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema's.
5. Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
6. Ziekte van de deelnemer.
7. Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
c. Bureau BALANS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annulerings-verzekeringen dekking bieden.
d. Indien Bureau BALANS aansprakelijk is voor andere schade dan die ten gevolge van dood van of letsel aan de deelnemer, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

12. Verplichtingen van de deelnemer
a. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van Bureau Balans c.q. de reisbegeleider op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
b. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers in de groep, de organisatie of anderen in gevaar worden gebracht, kan hij/zij door Bureau BALANS c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien, en voor zover de gevolgen van, de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

13. Klachten
Eventuele klachten dienen altijd eerst en direct met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken. Indien naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen twee weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij Bureau BALANS.

BUREAU BALANS  ELISABETH J. BROUWER  T 06 293 533 11  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.